Đề Thi Gdcd - Gdngll 9:Đề Thi Hsg

đề thi Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 176       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
yzxfzq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-14 14:46:45
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
176
File đã kiểm duyệt an toàn

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NAÊM HOÏC 2006 - 2007 Moân thi : GDCD Thôøi gian : 60 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà ) ÑEÀ Caâu 1: (2 ñieåm) Haõy trình baøy söï hieåu bieát cuûa em veà phaùp luaät (k

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NAÊM HOÏC 2006 - 2007
Moân thi : GDCD
Thôøi gian : 60 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )
 
ÑEÀ
Caâu 1: (2 ñieåm)
Haõy trình baøy söï hieåu bieát cuûa em veà phaùp luaät (khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, baûn chaát, vai troø) Vieät Nam ?
Caâu 2: (3 ñieåm)
Ñeå phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy noå vaø caùc chaát ñoäc haïi, phaùp luaät nöôùc ta nghieâm caám nhöõng haønh vi naøo? Theo em hoïc sinh caàn phaûi laøm gì ñeå phoøng ngöøa cho baûn thaân vaø goùp phaàn phoøng ngöøa cho ngöôøi khaùc?
Caâu 3: (3 ñieåm)
Em haõy cho bieát nhöõng nguyeân nhaân naøo thöôøng gaây ra tai naïn giao thoâng? Laø hoïc sinh em phaûi laøm gì ñeå baûo veä traät töï, an toaøn giao thoâng ñöôøng boä vaø ñoâ thò?
Caâu 4: (2 ñieåm)
Giaûi quyeát tình huoáng:
 Hoaø nhaët ñöôïc chieác ví trong ñoù coù giaáy tôø vaø moät soá tieàn. Hoaø ñaõ vöùt caùc giaáy tôø ñi, coøn tieàn thì Hoaø giöõ laïi ñeå ñoùng hoïc phí.
 Vaän duïng hieåu bieát cuûa em veà quyeàn sôû höõu cuûa coâng daân. Em haõy cho bieát haønh vi cuûa Hoaø laø ñuùng hay sai? Vì sao? Neáu em laø Hoaø em seõ laøm gì?
 
-----HEÁT-----
ÑAÙP AÙN GDCD
Caâu 1:
Phaùp luaät laø caùc quy taéc xöû söï chung, coù tính baét buoäc, do Nhaø nöôùc ban haønh, ñöôïc Nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän baèng caùc bieän phaùp giaùo duïc, thuyeát phuïc, cöôõng cheá.
-         Ñaëc ñieåm cuûa phaùp luaät:
+    Tính quy phaïm phoå bieán,
+    Tính xaùc ñònh chaët cheõ,
+    Tính baét buoäc (tính cöôõng cheá).
- Baûn chaát phaùp luaät: Phaùp luaät nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam theå hieän yù chí cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, theå hieän quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân Vieät Nam treân taát caû lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi (chính trò, kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc …).
-  Vai troø: Phaùp luaät laø coâng cuï ñeå quaûn lyù Nhaø nöôùc, quaûn lyù kinh teá, vaên hoùa xaõ hoäi, giöõ vöõng chính trò, an toaøn xaõ hoäi, laø phöông tieän phaùt huy, quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng daân, baûo ñaûm coâng baèng xaõ hoäi.
Caâu 2:
a)    Ñeå phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy noå vaø caùc chaát ñoäc haïi, phaùp luaät nöôùc ta nghieâm caám taøng tröõ, vaän chuyeån, buoân baùn vaø söû duïng traùi pheùp caùc loaïi vuõ khí, caùc chaát noå, chaát chaùy, chaát phoùng xaï vaø chaát ñoäc haïi.
b)    Neâu ñöôïc nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
+  Töï giaùc tìm hieåu vaø nghieâm chænh thöïc hieän caùc quy ñònh veà phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy noå vaø chaát ñoäc haïi.
+  Tuyeân truyeàn vaän ñoäng gia ñình, baïn beø vaø moïi ngöôøi xung quanh thöïc hieän toát nhöõng quy ñònh treân.
+  Toá caùo nhöõng haønh vi vi phaïm hoaëc xuùi giuïc ngöôøi khaùc vi phaïm caùc quy ñònh treân.
Caâu 3:
- Nguyeân nhaân thöôøng gaây tai naïn giao thoâng:
+       Say röôïu laán ñöôøng …
+       Ñi haøng ba, haøng tö, reõ baát ngôø …
+       Ñi sai phaàn ñöôøng …
 - Hoïc sinh baûo veä traät töï, an toaøn giao thoâng:
+       Khoâng xaâm phaïm caùc coâng trình giao thoâng.
+       Tuyeân truyeàn luaät leä giao thoâng.
+       Nghieâm chænh chaáp haønh luaät leä giao thoâng.
+       Giuùp ñôõ, baûo veä ngöôøi bò tai naïn giao thoâng.
Caâu 4:
a)    Haønh vi cuûa Hoøa laø sai.
b)    Giaûi thích:
 Quyeàn sôû höõu cuûa coâng daân goàm coù 3 quyeàn cuï theå laø quyeàn chieám höõu, quyeàn söû duïng vaø quyeàn ñònh ñoaït. Vaäy Hoøa khoâng laø chuû sôû höõu cuûa chieác ví neân Hoøa khoâng coù quyeàn gì, cuï theå laø khoâng coù quyeàn söû duïng vaø ñònh ñoaït vôùi chieác ví. Nghóa vuï cuûa coâng daân laø phaûi toân troïng taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc.
c)       Neáu em laø Hoøa, em seõ giöõ nguyeân chieác ví vaø tìm caùch traû laïi cho ngöôøi bò maát baèng caùch:             
+       Neáu coù ñieàu kieän theo ñòa chæ tìm ñeán trao taän tay ngöôøi bò maát.
+       Nhôø thaày coâ chuyeån cho ngöôøi bò maát.
+       Noäp cho cô quan Coâng an.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đề thi HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_HSG_GDCD_0607.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • đề thi HSG
  Toán 9
  đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2009

  Xem: 54

 • de thi hsg
  Vật lý
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2009

  Xem: 26

 • De thi HSG
  Hóa học 11
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2009

  Xem: 354

 • de thi hsg
  Tiếng Anh 12
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2010

  Xem: 148

 • DE THI HSG
  Tiếng Anh
  DE THI HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2012

  Xem: 0

 • Đề thi HSG
  GD hướng nghiệp 9
  Đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2015

  Xem: 0

 • de thi HSG
  Toán học 4
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2012

  Xem: 2

 • De thi HSG
  Toán 9
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2009

  Xem: 114

 • de thi HSG
  Sinh học
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2009

  Xem: 39

 • de thi HSG
  Vật lý 9
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2011

  Xem: 0