Đề Thi Hình Học 9:Toán 9

đề thi Toán học Toán học 9 Hình học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vbnw0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-03 15:51:24
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

HÖ thèng c¸c bµi tËp «n tËp To¸n THCS – Tr­êng THCS Th¸i ThÞnh - §èng §a – Hµ Néi Mét sè ®Ò LuyÖn tËp 9 N¨m häc 2007 – 2008 Thêi gian «n tËp: 02 tuÇn Hä vµ tªn häc sinh: ..............................

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HÖ thèng c¸c bµi tËp «n tËp To¸n THCS – Tr­êng THCS Th¸i ThÞnh - §èng §a – Hµ Néi

Mét sè ®Ò LuyÖn tËp 9
N¨m häc 2007 – 2008
Thêi gian «n tËp: 02 tuÇn
Hä vµ tªn häc sinh: ..........................................................Líp 9......
(Yªu cÇu: häc sinh lµm thËt cÈn thËn vµo cuèn vë ®Ò c­¬ng)

 
§Ò sè I
Bµi 1. Cho biÓu thøc
a. Rót gän P         
b. TÝnh gi¸ trÞ cña P khi                 
c. T×m x ®Ó P=1
 
Bµi 2. Mét c«ng nh©n ®­îc giao lµm mét sè s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Khi cßn lµm nèt 30 s¶n phÈm cuèi cïng ng­êi ®ã nhËn thÊy cø gi÷ nguyªn n¨ng suÊt cò th× sÏ chËm 30 phót, nÕu t¨ng n¨ng suÊt thªm 5 s¶n phÈm mét giê th× sÏ xong sím so víi dù ®Þnh 30 phót. TÝnh n¨ng suÊt cña ng­êi c«ng nh©n lóc ®Çu.
 
Bµi 3. Cho ®o¹n th¼ng AB vµ C lµ mét ®iÓm n»m gi÷a A vµ B. Ng­êi ta kÎ trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê AB hai tia Ax vµ By vu«ng gãc víi AB. Trªn tia Ax lÊy mét ®iÓm I. Tia Cz vu«ng gãc víi tia CI t¹i C vµ c¾t By t¹i K. §­êng trßn ®­êng kÝnh IC c¾t IK t¹i P. Chøng minh:
a. Tø gi¸c CPKB néi tiÕp.                 
b. AI.BK=AC.CB.            
c.  APB vu«ng.
d. Gi¶ sö A, B, I cè ®Þnh. H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iÓm C sao cho diÖn tÝch h×nh thang vu«ng ABKI lín nhÊt.
 
§Ò sè iI
Bµi 1. Cho
a. Rót gän P.                  b. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P.     c. T×m ®Ó .
 
Bµi 2. Mét ph©n x­ëng ®Æt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 200 s¶n phÈm. Trong 5 ngµy ®Çu do cßn ph¶i lµm viÖc kh¸c nªn mçi ngµy ph©n x­ëng s¶n xuÊt Ýt h¬n møc ®Æt ra lµ 4 s¶n phÈm. Nh÷ng ngµy cßn l¹i, ph©n x­ëng s¶n xuÊt v­ît møc 10 s¶n phÈm mçi ngµy nªn hoµn thµnh kÕ ho¹ch sím h¬n 1 ngµy. Hái theo kÕ ho¹ch, mçi ngµy ph©n x­ëng cÇn s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm.
 
Bµi 3. Cho (O) vµ mét ®iÓm A n»m ngoµi (O). Tõ A kÎ hai tiÕp tuyÕn AB, AC vµ c¸t tuyÕn AMN víi (O). (B, C, M, N cïng thuéc (O); AM
Chøng minh bèn ®iÓm A, O, E, C cïng n»m trªn mét ®­êng trßn.
Chøng minh gãc AOC=gãc BIC
Chøng minh BI//MN.
X¸c ®Þnh vÝ trÝ c¸t tuyÕn AMN ®Ó diÖn tÝch tam gi¸c AIN lín nhÊt.
1

- Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao C­êng - 0904.15.16.50


HÖ thèng c¸c bµi tËp «n tËp To¸n THCS – Tr­êng THCS Th¸i ThÞnh - §èng §a – Hµ Néi

§Ò sè III
Bµi 1. Cho
a. Rót gän P.                          b. TÝnh gi¸ trÞ cña P khi    
c. So s¸nh P víi 3.
 
Bµi 2. Mét «t« dù ®Þnh ®i tõ tØnh A ®Õn tØnh B víi vËn tèc 50km/h. Sau khi ®i ®­îc qu·ng ®­êng víi vËn tèc ®ã, v× ®­êng khã ®i nªn ng­êi l¸i xe ph¶i gi¶m vËn tèc mçi giê 10km trªn qu·ng ®­êng cßn l¹i do ®ã «t« ®Õn B chËm 30 phót so víi dù ®Þnh. TÝnh qu·ng ®­êng AB.
 
Bµi 3. Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A (ABAD).
a. Chøng minh tø gi¸c AHCE néi tiÕp.         
b. Chøng minh AB lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tø gi¸c AHCE.
c. Chøng minh CH lµ tia ph©n gi¸c cña gãc ACE.
d. TÝnh diÖn tÝch h×nh giíi h¹n bëi c¸c ®o¹n th¼ng CA, CH vµ cung nhá AH cña ®­êng trßn nãi trªn biÕt AC=6cm; gãc ACB = 30o.
 
 
§Ò sè IV
Bµi 1. Cho
a. Rót gän P.                              b. TÝnh P khi
c. Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× P ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt. H·y t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã?
 
Bµi 2. Cho ph­¬ng tr×nh
a. T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm.            
b. T×m m sao cho ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn .
 
Bµi 3. Cho (O) cã ®­êng kÝnh BC. Gäi A lµ mét ®iÓm thuéc cung BC (cung AB §­êng vu«ng gãc víi BC t¹i D c¾t AC ë E, c¾t tia BA ë F.
a. Chøng minh tø gi¸c ADCF néi tiÕp.
b. Gäi M lµ trung ®iÓm cña EF. Chøng minh: gãc AME=2 gãc ACB.
c. Chøng minh AM lµ tiÕp tuyÕn cña (O).
d. TÝnh diÖn tÝch h×nh giíi h¹n bëi c¸c ®o¹n th¼ng BC, BA vµ cung nhá AC cña (O) biÕt BC=8cm; gãc ABC = 60o.
 
 
Chóc c¸c em «n tËp tèt!
1

- Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao C­êng - 0904.15.16.50


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Toán 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_on_tap_hoc_ky_Toan_9.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • Toán 9 - Đề 9
  Đại số 9
  Toán 9 - Đề 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2010

  Xem: 69

 • HSG Toan 9
  Toán 9
  HSG Toan 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2012

  Xem: 0

 • toan 9
  Toán 7
  toan 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2015

  Xem: 0

 • Ôn toán 9
  Toán 9
  Ôn toán 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2015

  Xem: 0

 • toan hsg 9
  Toán 9
  toan hsg 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2013

  Xem: 0

 • Đề Toán 9
  Toán 9
  Đề Toán 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2011

  Xem: 0

 • ĐKT Toán 9
  Toán 9
  ĐKT Toán 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2009

  Xem: 45

 • toan 9
  Đại số 9
  toan 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2010

  Xem: 256

 • TC TOAN 9
  Đại số 9
  TC TOAN 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2011

  Xem: 0

 • Đề Toán 9
  Toán 9
  Đề Toán 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2013

  Xem: 0