Đề Thi Tiếng Việt:Đề Thi Hsg

đề thi Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
70u5wq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-06-30 21:12:21
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC LONG KHAÙNH A Hoï vaø teân :……………………………………………………………. Lôùp:………………. ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI KHOÁI 3 NAÊM HOÏC 2009 – 2010 MOÂN: TIEÁNG VIEÄT ( Thôøi gian laøm baøi 60 phuùt) Ñieåm Lôø

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC LONG KHAÙNH A
Hoï vaø teân :…………………………………………………………….
Lôùp:……………….
 
ÑEÀ THI HOÏC SINH  GIOÛI KHOÁI 3 NAÊM HOÏC 2009 – 2010
MOÂN: TIEÁNG VIEÄT ( Thôøi gian laøm baøi 60 phuùt)
 
Ñieåm
Lôøi pheâ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
ÑEÀ BAØI:
 Caâu 1: ( 1,5ñieåm) Xeáp caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ sau vaøo nhoùm thích hôïp:
a)     Con hieàn chaùu thaûo.
b)     Con caùi khoân ngoan, veû vang cha meï.
c)     Con coù cha nhö nhaø coù noùc.
d)     Con coù meï nhö maêng aáp beï.
e)     Chò ngaõ em naâng.
g)     Anh em nhö theå tay chaân
Raùch laønh ñuøm boïc, dôõ hay ñôõ ñaàn.
Cha meï ñoái vôùi con caùi
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Con caùi ñoái vôùi oâng baø cha meï
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Anh chò em ñoái vôùi nhau.
…………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
 
 
 Caâu 2: ( 1 ñieåm) Tìm vaø gaïch döôùi caùc hình aûnh so saùnh trong caâu thô sau:
   Giöõa maët nöôùc meânh moâng
   Taøu haûi quaân ta ñoù
   Xeáp haøng noái ñuoâi nhau
   Troâng nhö töøng daõy phoá.
 Caâu 3 : (1 ñieåm) Ñaët daáu caâu thích hôïp vaøo ñoaïn vaên sau:
 Ba tieáng troáng tröôøng baùo giôø vaøo lôùp Sôn baét ñaàu thaáy lo lo phaáp phoûm chaû laø hoâm nay coù tieát toaùn vì Sôn khoâng hoïc baøi neân raát sôï coâ giaùo goïi leân baûng.
 Caâu 4: (2 ñieåm) Em haõy gheùp caùc töø ôû coät A vôùi coät B cho thích hôïp.
 

Coät A                                                                                Coät B
 
   Kinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caâu 5: ( 1 ñieåm) Gaïch döôùi boä phaän traû lôøi cho caâu hoûi ôû ñaâu?
a)     Chaúng bao laâu, Khaùi ñoã tieán só, laøm quan to trong trieàu nhaø Leâ.
b)     Giaác nguû coøn dính
Treân mi söông daøi.
Caâu 6: (3,5ñieåm) Vieát böùc thö ngaén( 7-10 caâu) ñeå baùo vôùi cha meï veà tình hình hoïc taäp cuûa em.
      Baøi laøm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_HS_GIOI_TIENG_VIET_K_3_2009_2010.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • đề thi HSG
  Toán 9
  đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2009

  Xem: 54

 • de thi hsg
  Vật lý
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2009

  Xem: 26

 • De thi HSG
  Hóa học 11
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2009

  Xem: 354

 • de thi hsg
  Tiếng Anh 12
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2010

  Xem: 148

 • DE THI HSG
  Tiếng Anh
  DE THI HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2012

  Xem: 0

 • Đề thi HSG
  GD hướng nghiệp 9
  Đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2015

  Xem: 0

 • de thi HSG
  Toán học 4
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2012

  Xem: 2

 • De thi HSG
  Toán 9
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2009

  Xem: 114

 • de thi HSG
  Sinh học
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2009

  Xem: 39

 • de thi HSG
  Vật lý 9
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2011

  Xem: 0