Đề Thi Toán Học 5:Ma Trận-Đáp Án-Đề Kt Toán Cuối Hk I Lớp 5

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 89       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
7zux0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-17 10:09:07
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
89
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường TH Trần Thị Tâm KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 Họ và tên:……………………..……… MÔN TOÁN Lớp 5…… Thời gian: 40 phút Điểm Nhận xét của thầy, cô giáo Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu tr

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường TH Trần Thị Tâm                    KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
Họ và tên:……………………..………                               MÔN TOÁN
Lớp 5……                                                                        Thời gian: 40 phút                                                                                      
Điểm
Nhận xét của thầy, cô giáo
            Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1điểm) (M1) Chöõ soá 7 trong soá thaäp phaân 52,379 coù giaù trò laø :   
                        A.                B.                     C.                 D.
Câu 2: (1 điểm) (M1) Số lớn nhất trong các số: 5,32 :  5,432 ;  5,4 ;  5,321
                        A.  5,321             B. 5,4                    C. 5,432                D. 5,32       
Câu 3: ( 1 điểm) (M2) 2500 kg bằng bao nhiêu tấn ?
                        A. 250 tấn            B. 25 tấn               C 2,5 tấn                D. 0,25 tấn 
Câu 4: (1 điểm) (M2) Chuyeån phaân soá thaønh soá thaäp phaân thì ñöôïc :
                        A. 0,32                 B. 0,302               C. 3,2.            D. 0,032
Câu 5: (1điểm) (M3) . Lôùp 5A coù 20 baïn nam vaø 25 baïn nöõ. Tæ soá phaàn traêm soá baïn nam vaø soá baïn nöõ cuûa lôùp 5A laø :
                        A. 5%    B. 20%                C. 50%              D. 80%
Câu 6: (1 điểm)  (M3) 15% của 320kg là:
                        A.  4,8kg              B.  48kg            C.  0,48kg                D. 0,048kg
Câu 7: (1 điểm) (M3) Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát :  4,7 45 +  4,7 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 8: (1 điểm) (M4) Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau người đó thu được 52 500 đồng. Tỉ lệ phần trăm người đó đã lãi là:
                       A. 15%                   B. 20%                  C. 25%                    D. 30%
Câu 9: (1 điểm) (M4) Tìm x:
                      x – 5,2 = 1,9 x 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 10: (1 điểm) M4 .
        Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 1200 cm2  (xem hình vẽ) Tính diện tích của hình tam giác EDC.
                                A                                                  B                                                                                                                   
                         12cm
                                 E
                          18cm
 
                               D                                                     C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN.
Chủ đề
Số câu
Số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
- Số học:
Số câu
2
 
1
 
1
1
1
1
7
Câu số
1;2
 
4
 
5
7
8
9
 
Số điểm
   2
 
1
 
1
1
1
1
7
Đại lượng:
Số câu
 
 
1
 
1
 
 
 
2
Câu số
 
 
3
 
6
 
 
 
 
Số điểm
 
 
1
 
1
 
 
 
2
Hình học:
 
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Câu số
 
 
 
 
 
 
 
10
 
Số điểm
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Tổng
Số câu
2
 
2
 
2
1
1
2
10
Số điểm
2
 
2
 
2
1
1
2,0
10
ĐÁP ÁN:
 
Câu số
Câu 1
 
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 8
Đáp án
D
C
C
A
D
B
C
Điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 7:               4,7 45 +  4,7 55 =  4,7 x ( 45 + 55)
                                                           = 4,7 x 100
                                                           = 47.
Câu 9:                                      x – 5,2 = 1,9 x 3
                                                  x -5,2 = 5,7
                                                         x = 5,7 + 5,2
                                                         x = 10,9
Câu 10:          Chiều rộng hình chữ nhật BCD là:
                            1200: ( 12 + 18) = 40 (cm).            (0,5 đ)
                       Diện tích hình tam giác EDC là:
                            18 x 40 : 2 = 360(m2)                       (0,25đ)
                                                  Đáp số: 360 (m2)        (0,25đ)

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Ma trận-Đáp án-Đề KT toán cuối HK I lớp 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKT_HKI_Toan_5.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự