Đề Thi Vật Lý 11:Trắc Nghiệm Chương 1

đề thi Vật lí Vật lí 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 21       16      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
rdd10q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-07-24 08:04:56
Loại file
docx
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần xem
16
Lần tải
21
File đã kiểm duyệt an toàn

TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH Câu 1. Bốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B, C, D nhiễm điện gì? A. B và C âm, D

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH
Câu 1. Bốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B, C, D nhiễm điện gì?
 A. B và C âm, D dương.   B. B âm, C và D dương.
 C. B và D âm, C dương.   D. B và D dương, C âm.
Câu 2. Theo thuyết electron thì
 A. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có điện tích dương.
 B. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có điện tích âm.
 C. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật dư electron
 D. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít
Câu 3. Đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện A lại gần quả cầu kim loại B nhiễm điện thì chúng hút nhau. Giải thích nào sau đây đúng.
 A. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần gần B của A nhiễm điện cùng dấu với B, phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút.
 B. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần gần B của A nhiễm điện trái dấu với B làm A bị hút.
 C. A nhiễm điện do hưởng ứng. Phần gần B của A nhiễm điện cùng dấu với B, phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút.
 D. A nhiễm điện do hưởng ứng. Phần gần B của A nhiễm điện trái dấu với B, phần kia nhiễm điện cùng dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút.
Câu 4. Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì
 A. Cho A tiếp xúc với B, tách ra rồi cho A tiếp xúc với C và tách ra.
 B. Cho A tiếp xúc với B, tách ra rồi cho C tiếp xúc B.
 C. Cho A, B, C tiếp xúc nhau cùng một lúc, rồi tách ra.
 D. nối B với C bằng dây dẫn rồi đặt gần A, sau đó cắt dây nối.
Câu 5. Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ
 A. tăng lên 2 lần B. giảm đi 2 lần C. tăng lên 4 lần D. giảm đi 4 lần
Câu 6. Đưa vật A nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại B ban đầu trung hòa về điện được nối với đất bởi một dây dẫn. Hỏi điện tích của B như nào nếu cắt dây nối đất sau đó đưa A ra xa B.
 A. B mất điện tích B. B tích điện âm C. B tích điện dương D. Không xác định được.
Câu 7. Trong 22,4 lít khí Hyđrô ở 0°C, áp suất 1atm thì có 12,04.1023 nguyên tử Hyđrô. Tính tổng độ lớn các điện tích dương trong một cm³ khí Hyđrô.
 A. 3,6 C  B. 5,6 C  C. 6,6 C  D. 8,6 C
Câu 8. Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích +2,3μC, –264.10–7C, –5,9 μC, +3,6.10–5 C. Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu?
 A. +1,5 μC  B. +2,5 μC  C. –1,5 μC  D. –2,5 μC
Câu 9. Tính lực tương tác điện, lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân trong nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa chúng là 5.10–9 cm, khối lượng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng electron
 A. Fđ = 7,2.10–8 N, Fh = 34.10–51N  B. Fđ = 9,2.10–8 N, Fh = 36.10–51N
 C. Fđ = 9,2.10–8 N, Fh = 41.10–51N  D. Fđ = 10,2.10–8 N, Fh = 51.10–51N
Câu 10. Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng đặt cách nhau 2.10–9 cm
 A. F = 9,0.10–7 N B. F = 6,6.10–7 N C. F = 5,76.10–7 N D. F = 8,5.10–8 N
Câu 11. Hai điện tích điểm q1 = +3 µC và q2 = –3 µC,đặt trong dầu (ε = 2) cách nhau một khoảng r = 3 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó là
 A. lực hút với độ lớn F = 45 (N).  B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).
 C. lực hút với độ lớn F = 90 (N).  D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).
Câu 12. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí thì
 A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích
 B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
 C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
 D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 13. Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10–7 C và 4.10–7 C, tương tác với nhau một lực F = 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là
 A. 0,6 cm.  B. 0,6 m.  C. 6,0 m.  D. 6,0 cm.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.
 B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.
 C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

 D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron
Câu 15. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do
 B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.
 C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hòa điện.
 D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa điện.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Đưa vật nhiễm điện dương lại gần một quả cầu bấc, nó bị hút về phía vật.
 B. Khi đưa vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc, nó bị hút về phía vật.
 C. Khi đưa vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc thì nó bị đẩy ra xa vật.
 D. Khi đưa vật nhiễm điện lại gần một quả cầu bấc thì nó bị hút về phía vật.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. êlectron là hạt mang điện tích âm –1,6.10–19 (C)
 B. êlectron là hạt có khối lượng 9,1.10–31 (kg).
 C. Nguyên tử có thể mất đi hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.
 D. êlectron không thể chuyển từ vật này sang vật khác.
Câu 18. Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F. Thay đổi các điện tích­ thì lực tương tác đổi chiều nhưng độ lớn không đổi. Hỏi các yếu tố trên thay đổi như thế nào?
 A. đổi dấu q1 và q2.    B. tăng gấp đôi q1, giảm 2 lần q2.
 C. đổi dấu q1, không thay đổi q2.  D. tăng giảm sao cho q1 + q2 không đổi.
Câu 19. Đồ thị biểu diễn lực tương tác Culông giữa hai điện tích theo bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường
 A. hypebol  B. thẳng bậc nhất C. parabol  D. tròn.
Câu 20. Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F. Nếu giảm mỗi điện tích đi một nửa, và khoảng cách cũng giảm một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ
 A. không thay đổi B. tăng gấp đôi C. giảm một nửa D. giảm bốn lần
Câu 21. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong điện môi lỏng ε = 81 cách nhau 3cm chúng đẩy nhau bởi lực 2 μN. Độ lớn các điện tích là
 A. 52 nC  B. 4,03nC  C. 1,6nC  D. 2,56 pC
Câu 22. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 10N. Các điện tích đó là
 A. ± 2μC  B. ± 3μC  C. ± 4μC  D. ± 5μC
Câu 23. Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 10N. Đặt chúng vào trong dầu cách nhau 8cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10N. Hằng số điện môi của dầu là
 A. ε = 1,51  B. ε = 2,01  C. ε = 3,41  D. ε = 2,25
Câu 24. Cho hai quả cầu nhỏ trung hòa điện cách nhau 40cm. Giả sử bằng cách nào đó có 4.1012 electron từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia. Khi đó chúng hút hay đẩy nhau bằng lực tương tác là bao nhiêu?
 A. Hút nhau F = 23mN   B. Hút nhau F = 13mN
 C. Đẩy nhau F = 13mN   D. Đẩy nhau F = 23mN
Câu 25. Hai quả cầu nhỏ điện tích 10–7 C và 4.10–7 C tác dụng nhau một lực 0,1N trong chân không. Tính khoảng cách giữa chúng.
 A. 3 cm.  B. 4 cm.  C. 5 cm.  D. 6 cm.
Câu 26. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 2cm thì lực đẩy giữa chúng là 1,6.10–4N. Khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng là 2,5.10–4N, tìm độ lớn các điện tích đó.
 A. 2,67.10–9 C; 1,6 cm.   B. 4,35.10–9 C; 6,0 cm.
 C. 1,94.10–9 C; 1,6 cm.   D. 2,67.10–9 C; 2,56 cm.
Câu 27. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 = q2 = 3μC cách nhau một khoảng 3cm trong chân không và trong dầu hỏa có hằng số điện môi ε = 2 lần lượt là
 A. F1 = 81 N; F2 = 45 N   B. F1 = 54 N; F2 = 27 N
 C. F1 = 90 N; F2 = 45 N   D. F1 = 90 N; F2 = 30 N
Câu 28. Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng 2cm đẩy nhau một lực 1N. Tổng điện tích của hai vật bằng 5.10–5 C. Tính điện tích của mỗi vật:
 A. q1 = 2,6.10–5 C; q2 = 2,4.10–5 C  B. q1 = 1,6.10–5 C; q2 = 3,4.10–5 C
 C. q1 = 4,6.10–5 C; q2 = 0,4.10–5 C  D. q1 = 3.10–5 C; q2 = 2.10–5 C
Câu 29. Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 3μC và q2 = 1μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau đó.
 A. 12,5N  B. 14,4N  C. 16,2N  D. 18,3N

Câu 30. Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 5μC và q2 = – 3μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau đó.
 A. 4,1N  B. 5,2N  C. 3,6N  D. 1,7N
Câu 31. Hai quả cầu kích thước giống nhau cách nhau một khoảng 20cm hút nhau một lực 4mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại đặt cách nhau với khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau một lực 2,25mN. Tính điện tích ban đầu của chúng.
 A. q1 = +2,17.10–7 C; q2 = +0,63.10–7 C B. q1 = +2,67.10–7 C; q2 = –0,67.10–7 C
 C. q1 = –2,67.10–7 C; q2 = –0,67.10–7 C D. q1 = –2,17.10–7 C; q2 = +0,63.10–7 C
 Câu 32. Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện cách nhau 2,5m trong không khí chúng tương tác với nhau bởi lực 9mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau thì điện tích của mỗi quả cầu bằng –3 μC. Tìm điện tích của các quả cầu ban đầu.
 A. q1 = –6,8 μC; q2 = +3,8 μC.  B. q1 = +4,0 μC; q2 = –7,0 μC.
 C. q1 = +1,41 μC; q2 = –4,41 μC.  D. q1 = +2,3 μC; q2 = –5,3 μC.
Câu 33. Hai quả cầu kim loại nhỏ kích thước giống nhau tích điện cách nhau 20cm chúng hút nhau một lực 1,2N. Cho chúng tiếp xúc với nhau tách ra đến khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng với lực hút. Tìm độ lớn điện tích của mỗi quả cầu lúc đầu.
 A. q1 = 0,16 μC và q2 = 5,84 μC  B. q1 = 0,24 μC và q2 = 3,26 μC
 C. q1 = 2,34 μC và q2 = 4,36 μC  D. q1 = 0,96 μC và q2 = 5,57 μC
 Câu 34. Hai điện tích điểm đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì hút nhau một lực F. Đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi ε = 4, đặt cách nhau một khoảng r’ = r/2 thì lực hút giữa chúng là
 A. F   B. F / 2  C. 2F   D. F / 4
Câu 35. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận
 A. chúng đều là điện tích dương.  B. chúng cùng độ lớn điện tích.
 C. chúng trái dấu nhau.   D. chúng cùng dấu nhau.
Câu 36. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích lần lượt là q1 và q2, cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì mỗi quả cầu mang điện tích là
 A. q = 1/(q1 + q2). B. q = q1q2.  C. q = (q1 + q2)/2 D. q = (q1 – q2)/2
Câu 37. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích
 A. q = 2q1.  B. q = 0.  C. q = q1.  D. q = q1/2.
Câu 38. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì chúng đẩy nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích
 A. q = q1.  B. q = q1/2.  C. q = 0.  D. q = 2q1.
Câu 39. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4cm, chúng đẩy nhau một lực 10–5 N. Độ lớn mỗi điện tích đó là
 A. |q| = 1,3.10–9 C B. |q| = 2.10–9 C C. |q| = 2,5.10–9 C D. |q| = 2.10–8 C
Câu 40. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4cm, chúng hút nhau một lực 10–5 N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10–6 N thì chúng phải đặt cách nhau
 A. 6 cm  B. 8 cm  C. 2,5 cm  D. 5 cm
Câu 41. Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều có cạnh 15cm đặt ba điện tích qA = +2 μC, qB = +8 μC, qC = –8 μC. Tìm véctơ lực tác dụng lên qA.
 A. F = 6,4N, hướng theo chiều B đến C. B. F = 8,4 N, hướng vuông góc với BC.
 C. F = 5,9 N, hướng theo chiều C đến B. D. F = 6,4 N, hướng theo chiều A đến B.
Câu 42. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy có ba điện tích điểm q­1 = +4 μC đặt tại gốc O, q2 = –3 μC đặt tại M trên trục Ox cách O đoạn OM = 5 cm, q3 = –6 μC đặt tại N trên trục Oy cách O đoạn ON = 10cm. Tính lực điện tác dụng lên q1.
 A. 1,273N  B. 0,55N  C. 0,483 N  D. 2,13N
Câu 43. Hai điện tích điểm bằng nhau q = 2 μC đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB = 6cm. Một điện tích q1 = q đặt trên đường trung trực của AB cách AB một khoảng x = 4cm. Xác định lực điện tác dụng lên q1.
 A. 14,6N  B. 15,3 N  C. 17,3 N  D. 21,7N
Câu 44. Ba điện tích điểm q1 = 2.10–8 C, q2 = q3 = 10–8 C đặt lần lượt tại 3 đỉnh A, B, C của tam giác vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Tính lực điện tác dụng lên q1.
 A. F = 0,3.10–3 N B. F = 1,3.10–3 N C. F = 2,3.10–3 N D. F = 3,3.10–3 N
Câu 45. Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0,1g bằng hai sợi dây nhẹ có độ dài ℓ như nhau. Cho chúng nhiễm điện bằng nhau chúng đẩy nhau và cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 15°. Tính sức căng của dây treo.
 A. F = 103.10–5 N B. F = 74.10–5 N C. F = 52.10–5N D. F = 26.10–5 N

CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG
Câu 1. Quan hệ về hướng giữa véctơ cường độ điện trường tại một điểm và lực điện trường tác dụng lên điện tích thử đạt tại điểm đó là
 A. chúng luôn cùng phương cùng chiều.
 B. chúng luôn ngược hướng nhau.
 C. cùng phương chiều với lực tác dụng lên điện tích thử dương.
 D. chúng không thể cùng phương.
Câu 2. Tính chất nào sau đây của các đường sức điện là sai.
 A. Tại một điểm bất kì trong điện trường có thể vẽ được một đường sức đi qua
 B. Các đường sức xuất phát từ các điện tích âm
 C. Các đường sức không cắt nhau
 D. Các đường sức có mật độ cao hơn ở nơi có điện trường mạnh hơn.
Câu 3. Một điện tích q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn. Tại điểm M cách đó 40cm, điện trường có cường độ 9.105V/m và hướng về điện tích q, biết hằng số điện môi của môi trường là 2,5. Xác định dấu và độ lớn của q.
 A. –40 μC  B. +40 μC  C. –36 μC  D. +36 μC
 Câu 4. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 160 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10–4N. Độ lớn của điện tích đó là
 A. q = 1,25.10–7 C B. q = 8,0.10–5 C C. q = 1,25.10–6 C D. q = 8,0.10–7 C
 Câu 5. Điện tích điểm q = –3 μC đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 12 000V/m, có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q.
 A. phương thẳng đứng, chiều hướng xuống, F = 0,36N
 B. phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 0,48N
 C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,36N
 D. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,036N
Câu 6. Một điện tích q = 5nC đặt tại điểm A. Xác định cường độ điện trường của q tại điểm B cách A một khoảng 10cm
 A. E = 5000V/m B. E = 4500V/m C. E = 9000V/m D. E = 2500V/m
Câu 7. Một điện tích q = 10–7C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng lực F = 3mN. Tính cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q. Biết rằng hai điện tích cách nhau một khoảng r = 30cm trong chân không.
 A. E = 2.104 V/m B. E = 3.104 V/m C. E = 4.104 V/m D. E = 5.104 V/m
Câu 8. Một điện tích điểm gây ra cường độ điện trường tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB là bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức.
 A. 30 V/m  B. 25 V/m  C. 16 V/m  D. 12 V/m
Câu 9. Một điện tích q = 10–7C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng lực F = 3mN. Tính độ lớn của điện tích Q. Biết rằng hai điện tích cách nhau một khoảng r = 30cm trong chân không.
 A. 0,5 μC  B. 0,3 μC  C. 0,4 μC  D. 0,2 μC.
Câu 10. Một quả cầu nhỏ mang điện tích q = 1nC đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm cách quả cầu 3cm là
 A. 105 V/m  B. 104 V/m  C. 5.103 V/m  D. 3.104 V/m
Câu 11. Cho hai quả cầu kim loại bán kính bằng nhau, tích điện cùng dấu tiếp xúc với nhau. Các điện tích phân bố như thế nào trên hai quả cầu đó nếu một trong hai quả cầu là rỗng;
 A. quả cầu đặc phân bố đều trong cả thể tích, quả cầu rỗng chỉ ở mặt ngoài.
 B. quả cầu đặc và quả cầu rỗng phân bố đều trong cả thể tích.
 C. quả cầu đặc và quả cầu rỗng chỉ phân bố ở mặt ngoài.
 D. quả cầu đặc phân bố ở mặt ngoài, quả cầu rỗng phân bố đều trong thể tích.
Câu 12. Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động
 A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.
 B. ngược chiều đường sức điện trường.
 C. vuông góc với đường sức điện trường.
 D. theo một quỹ đạo tròn.
Câu 13. Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = – 5nC cách nhau 10cm. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích.
 A. 18 000 V/m. B. 45 000 V/m. C. 36 000 V/m. D. 12 500 V/m.
Câu 14. Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh 10cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 10nC. Hãy xác định cường độ điện trường tại trung điểm của cạnh BC của tam giác
 A. E = 2100V/m B. E = 6800V/m C. E = 9700V/m D. E = 12000V/m

Câu 15. Hai điện tích điểm q1 = 2.10–2 (µC) và q2 = –2.10–2 (µC) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là
 A. EM = 0,2 V/m B. EM = 1732 V/m C. EM = 3464 V/m D. EM = 2000 V/m
Câu 16. Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = –0,5 nC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB có độ lớn là
 A. E = 0.  B. E = 5000 V/m. C. E = 10000 V/m. D. E = 20000 V/m.
Câu 17. Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt tại hai điểm cố định A và B. Tại điểm M trên đường thẳng nối AB và ở gần A hơn B người ta thấy điện trường tại đó có cường độ bằng không. Có thể kết luận là
 A. q1 và q2 cùng dấu, |q1| > |q2|  B. q1 và q2 trái dấu, |q1| > |q2|
 C. q1 và q2 cùng dấu, |q1| 2|  D. q1 và q2 trái dấu, |q1| 2|
Câu 18. Hai điện tích điểm q1 = –9μC, q2 = 4 μC đặt lần lượt tại A, B cách nhau 20cm. Tìm vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường triệt tiêu.
 A. M nằm trên đoạn AB, cách B một đoạn 8cm
 B. M nằm trên đường thẳng AB, phía ngoài gần đầu B một đoạn 40cm
 C. M nằm trên đường thẳng AB, phía ngoài gần đầu A một đoạn 40cm
 D. M là trung điểm của đoạn AB
Câu 19. Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang nhiễm điện trái dấu đặt trong dầu, điện trường giữa hai bản là điện trường đều hướng từ trên xuống dưới và có cường độ 20 000V/m. Một quả cầu bán kính 1cm mang điện tích q nằm lơ lửng ở giữa khoảng không gian giữa hai tấm kim loại. Biết khối lượng riêng của quả cầu là 7800kg/m³, của dầu là 800 kg/m³, lấy g = 10m/s³. Tìm dấu và độ lớn của q.
 A. –12,7 μC  B. 14,7 μC  C. –14,7 μC  D. 12,7 μC
Câu 20. Một quả cầu khối lượng 1g treo ở đầu một sợi dây mảnh cách điện. Hệ thống nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ E = 2kV/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60°. Tìm điện tích của quả cầu, lấy g = 10m/s².
 A. 5,8 μC  B. 6,67 μC  C. 7,26 μC  D. 8,67μC
Câu 21. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = –2nC, q2 = +2nC, lần lượt được treo ở đầu hai sợi dây cách điện dài bằng nhau trong không khí tại hai điểm treo M, N cách nhau 2cm ở cùng một độ cao. Khi hệ cân bằng hai dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng, muốn đưa các dây treo về vị trí phương thẳng đứng thì phải tạo một điện trường đều nằm ngang có hướng nào độ lớn bao nhiêu?
 A. hướng từ M sang N, E = 1,5.104 V/m. B. hướng từ N sang M, E = 3,0.104 V/m.
 C. hướng từ M sang N, E = 4,5.104 V/m. D. hướng từ N sang M, E = 3,5.104 V/m.
Câu 22. Một viên bi nhỏ kim loại khối lượng 9.10–5 kg thể tích 10 mm³ được đặt trong dầu có khối lượng riêng 800 kg/m³. Chúng đặt trong điện trường đều E = 4,1.105 V/m có hướng thẳng đứng từ trên xuống, thấy viên bi nằm lơ lửng, lấy g = 10m/s². Điện tích của bi là
 A. –1 nC  B. 1,5nC  C. –2 nC  D. 2,5nC
Câu 23. Hai điện tích điểm q1 = 36 μC và q2 = 4 μC đặt trong không khí lần lượt tại hai điểm A và B cách nhau 100cm. Tại điểm C điện trường tổng hợp triệt tiêu, C có vị trí trong đoạn AB và cách A một đoạn là
 A. 75cm  B. 60cm  C. 25cm  D. 40cm
Câu 24. Hai điện tích điểm q và –q đặt lần lượt tại A và B. Điện trường tổng hợp triệt tiêu tại
 A. Một điểm trong khoảng AB
 B. Một điểm ngoài khoảng AB, nằm gần A hơn
 C. Một điểm ngoài khoảng AB, nằm gần B hơn
 D. Điện trường tổng hợp không thể triệt tiêu tại bất cứ điểm nào
Câu 25. Ba điện tích điểm q1, q2 = –12,5.10–8C, q3 đặt lần lượt tại A, B, C của hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB = b = 4cm. Điện trường tổng hợp tại đỉnh D bằng không. Tính q1 và q3.
 A. q1 = 2,7.10–8C; q3 = 6,4.10–8C  B. q1 = –2,7.10–8C; q3 = –6,4.10–8C
 C. q1 = 5,7.10–8C; q3 = 3,4.10–8C  D. q1 = –5,7.10–8C; q3 = –3,4.10–8C
CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯƠNG – HIỆU ĐIỆN THẾ
Câu 1. Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm BC
 A. 400V  B. 300V  C. 200V  D. 100V
Câu 2. Hai tấm kim loại phẳng song song cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu. Muốn làm cho điện tích q = 5.10–10C di chuyển từ tấm này sang tấm kia cần tốn một công A = 2.10–9J. Xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại, biết điện trường bên trong là điện trường đều có đường sức vuông góc với các tấm.
 A. 100V/m  B. 200V/m  C. 300V/m  D. 400V/m
Câu 3. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 2V. Một điện tích q = –1C di chuyển từ M đến N thì công của lực điện trường là
 A. –2,0 J  B. 2,0 J  C. –0,5 J  D. 0,5 J

Câu 4. Một hạt bụi khối lượng 3,6.10–15kg mang điện tích q = 4,8.10–18C nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngang cách nhau 2cm và nhiễm điện trái dấu. Lấy g = 10m/s², tính hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại
 A. 25 V.  B. 50 V.  C. 75 V.  D. 100 V.
Câu 5. Một quả cầu kim loại khối lượng 4,5.10–3kg treo vào đầu một sợi dây dài 1m, quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại phẳng song song thẳng đứng cách nhau 4cm, đặt hiệu điện thế giữa hai tấm là 750V, thì quả cầu lệch 1cm ra khỏi vị trí ban đầu, lấy g = 10 m/s². Tính điện tích của quả cầu
 A. 24nC  B. –24nC  C. 48nC  D. –36nC
Câu 6. Một điện tích điểm q = + 10μC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC, nằm trong điện trường đều có cường độ 5000V/m có đường sức điện trường song song với cạnh BC có chiều từ C đến B. Biết cạnh tam giác bằng 10cm, tìm công của lực điện trường khi di chuyển điện tích trên theo đoạn gấp khúc BAC
 A. A = –10.10–4 J B. A = –2,5.10–4J C. A = –5.10–4J D. A = 10.10–4 J
Câu 7. Mặt trong của màng tế bào trong cơ thể sống mang điện tích âm, mặt ngoài mang điện tích dương. Hiệu điện thế giữa hai mặt này bằng 0,07V. Màng tế bào dày 8nm. Cường độ điện trường bên trong màng tế bào này là
 A. 8,75.106V/m B. 7,75.106V/m C. 6,75.106V/m D. 5,75.106V/m
Câu 8. Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban đầu chuyển động từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Hỏi khi đến tấm tích điện dương thì electron nhận được một năng lượng bằng bao nhiêu
 A. 8.10–18J  B. 7.10–18J  C. 6.10–18J  D. 5.10–18J
Câu 9. Một prôtôn mang điện tích 1,6.10–19C chuyển động dọc theo đường sức một điện trường đều. Khi nó đi được quãng đường 2,5cm thì lực điện thực hiện một công là 1,6.10–20J. Tính cường độ điện trường đều này.
 A. 1 V/m  B. 2 V/m  C. 3 V/m  D. 4 V/m
Câu 10. Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban đầu chuyển động từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Khi đến tấm tích điện dương thì electron có vận tốc là
 A. v = 4,2.106m/s B. v = 3,2.106m/s C. v = 2,2.106m/s D. v = 1,2.106m/s
Câu 11. Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ E = 364 V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s đi được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không.
 A. 6 cm  B. 8 cm  C. 9 cm  D. 11 cm
Câu 12. Một prôtôn và một một electron lần lượt được tăng tốc từ trạng thái đứng yên trong các điện trường đều có cường độ điện trường bằng nhau và đi được những quãng đường bằng nhau thì
 A. cả hai có cùng động năng, electron có gia tốc lớn hơn
 B. cả hai có cùng động năng, electron có gia tốc nhỏ hơn
 C. prôtôn có động năng lớn hơn và có gia tốc nhỏ hơn
 D. proton có động năng nhỏ hơn và có gia tốc lớn hơn
Câu 13. Một điện tích +1,6 μC chuyển động từ bản tích điện dương sang bản tích điện âm đặt song song đối diện nhau thì lực điện thực hiện một công bằng 2 μJ. Hiệu điện thế giữa hai bản có độ lớn là
 A. 1,25 mV.  B. 1,25 V  C. 1,25 kV  D. 200 V
Câu 14. Một quả cầu tích điện, có khối lượng m = 0,1 g treo vào sợi dây thẳng đứng, nằm cân bằng giữa hai bản tụ điện phẳng đặt thẳng đứng cách nhau d = 1cm. Hiệu điện thế giữa hai bản là U. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng α = 10°. Điện tích của quả cầu là q = 1,3 nC. Cho g = 10 m/s³. Giá trị của U là
 A. 1000 V  B. 1250 V  C. 2000 V  D. 1300 V
TỤ ĐIỆN – NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG
Câu 1. Một tụ điện điện dung 5μF được tích điện đến điện tích bằng 86μC. Tính hiệu điện thế trên hai bản tụ
 A. 17,2V  B. 27,2V  C. 37,2V  D. 47,2V
Câu 2. Một tụ điện điện dung 24nF tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có bao nhiêu electron di chuyển đến bản âm của tụ điện
 A. 575.1011.  B. 675.1011.  C. 775.1011.  D. 875.1011.
Câu 3. Bộ tụ điện trong chiếc đèn chụp ảnh có điện dung 750 μF được tích điện đến hiệu điện thế 330V. Xác định năng lượng mà đèn tiêu thụ trong mỗi lần đèn lóe sáng
 A. 20,8J  B. 30,8J  C. 40,8J  D. 50,8J
Câu 4. Bộ tụ điện trong chiếc đèn chụp ảnh có điện dung 750 μF được tích điện đến hiệu điện thế 330V. Mỗi lần đèn lóe sáng tụ điện phóng điện trong thời gian 5ms. Tính công suất phóng điện trung bình.
 A. 5,17kW  B. 6,17kW  C. 8,17kW  D. 8,17kW
Câu 5. Một tụ điện có điện dung 500pF mắc vào hai cực của một máy phát điện có hiệu điện thế 220V. Tính điện tích của tụ điện
 A. 0,31μC  B. 0,21μC  C. 0,11μC  D. 0,01μC

Câu 6. Tụ điện phẳng không khí có điện dung 5nF. Cường độ điện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu được là 3.105V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2mm. Điện tích lớn nhất có thể tích cho tụ là
 A. 2 μC  B. 3 μC  C. 2,5 μC  D. 4 μC
Câu 7. Tụ điện có điện dung 2μF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm được tích điện với nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ bằng
 A. 24 V/m  B. 2400 V/m  C. 24 000 V/m. D. 2,4 V/m
Câu 8. Tụ điện có điện dung C = 2 μF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm được tích điện với nguồn điện có hiệu điện thế 24 V. Ngắt tụ khỏi nguồn và nối hai bản tụ bằng dây dẫn thì năng lượng tụ giải phóng ra là
 A. W = 5,76.10–4 J B. W = 1,152.10–3J C. W = 2,304.10–3J D. W = 4,217.10–3J
Câu 9. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Tăng hiệu điện thế hai bản tụ lên gấp đôi thì điện tích của tụ
 A. không thay đổi B. tăng gấp đôi C. tăng gấp bốn D. giảm một nửa
Câu 10. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì điện tích của tụ
 A. không thay đổi B. tăng gấp đôi C. Giảm một nửa D. giảm đi 4 lần
Câu 11. Một tụ điện phẳng có điện môi là không khí có điện dung là 2μF, khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm. Biết điện trường giới hạn đối với không khí là 3.106V/m. Hiệu điện thế và điện tích cực đại của tụ là
 A. 1500V; 3mC B. 3000V; 6mC C. 6000V/ 9mC D. 4500V; 9mC
Câu 12. Bộ ba tụ điện C1 = C2 = C3/2 ghép song song rồi nối vào nguồn có hiệu điện thế 45V thì điện tích của bộ tụ là 18.10–4C. Tính điện dung của các tụ điện
 A. C1 = C2 = 5 μF; C3 = 10 μF  B. C1 = C2 = 8 μF; C3 = 16 μF
 C. C1 = C2 = 10 μF; C3 = 20 μF  D. C1 = C2 = 15 μF; C3 = 30 μF
Câu 13. Hai tụ điện có điện dung C1 = 2 μF; C2 = 3 μF mắc nối tiếp nhau. Tính điện dung của bộ tụ
 A. 1,8 μF  B. 1,6 μF  C. 1,4 μF  D. 1,2 μF
Câu 14. Hai tụ điện có điện dung C1 = 2 μF; C2 = 3 μF mắc nối tiếp nhau. Đặt vào bộ tụ hiệu điện thế một chiều 50V thì hiệu điện thế của các tụ là
 A. U1 = 30V; U2 = 20V   B. U1 = 20V; U2 = 30V
 C. U1 = 10V; U2 = 40V   D. U1 = 250V; U2 = 25V
Câu 15. Hai tụ điện C1 = 0,4μF; C2 = 0,6μF ghép song song rồi mắc vào hiệu điện thế U
 A. 30V và 5 μC B. 50V và 50 μC C. 25V và 10 μC D. 40V và 25 μC
Câu 16. Ba tụ điện ghép nối tiếp có C1 = 20pF, C2 = 10pF, C3 = 30pF. Tính điện dung của bộ tụ đó
 A. 3,45pF  B. 4,45pF  C. 5,45pF  D. 6,45pF
Câu 17. Trong phòng thí nghiệm có một số tụ điện loại 6μF. Số tụ phải dùng ít nhất để tạo thành bộ tụ có điện dung tương đương là 4,5 μF là
 A. 3   B. 5   C. 4   D. 6
Câu 18. Tụ điện điện dung 12pF mắc vào nguồn điện một chiều có hiệu điện thế 4V. Tăng hiệu điện thế này lên bằng 12V thì điện dung của tụ điện này sẽ có giá trị
 A. 36 pF  B. 4 pF.  C. 12 pF.  D. không xác định.
Câu 19. Với một tụ điện xác định có điện dung C không đổi, để tăng năng lượng điện trường tích trữ trong tụ điện lên gấp 4 lần ta có thể làm cách nào sau đây
 A. tăng điện tích của tụ lên 8 lần, giảm hiệu điện thế đi 2 lần
 B. tăng hiệu điện thế 8 lần và giảm điện tích tụ đi 2 lần
 C. tăng hiệu điện thế lên 2 lần
 D. tăng điện tích của tụ lên 4 lần
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng hóa năng.
 B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng cơ năng.
 C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng nhiệt năng.
 D. Sau khi nạp, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của điện trường trong tụ điện.
Câu 21. Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi ε. Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện
 A. không thay đổi.  B. tăng lên ε lần. C. giảm đi ε lần. D. tăng lên ε² lần.
Câu 22. Ba tụ điện C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF mắc như hình vẽ. Nối bộ tụ với hiệu điện thế 30V. Tính hiệu điện thế trên tụ C2.
 A. 12 V  B. 18 V
 C. 24 V  D. 30V

Câu 23. Một mạch điện như hình vẽ trên, C1 = 3 μF , C2 = C3 = 4 μF. Nối hai điểm M, N với hiệu điện thế 10V. Điện tích trên mỗi tụ điện là
 A. q1 = 15 μC; q2 = q3 = 20 μC.
 B. q1 = 30 μC; q2 = q3 = 15 μC.
 C. q1 = 30 μC; q2 = q3 = 20 μC.
 D. q1 = 15 μC; q2 = q3 = 10 μC.
Câu 24. Bốn tụ điện mắc thành bộ theo sơ đồ như hình vẽ, C1 = 1μF; C2 = C3 = 3 μF. Khi nối hai điểm M, N với nguồn điện thì C1 có điện tích q1 = 6 μC và cả bộ tụ có điện tích q = 15,6 μC. Hiệu điện thế đặt vào bộ tụ đó là
 A. 4,0 V  B. 6,0 V
 C. 2,0 V  D. 8,0 V

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Trắc nghiệm chương 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngchuong_1_vl11.docx[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • trắc nghiệm chuong 1
  Giải tích 12
  trắc nghiệm chuong 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2017

  Xem: 0

 • TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1
  Sinh học 12
  TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2011

  Xem: 17

 • Trắc nghiệm chương 1
  Hóa học 8
  Trắc nghiệm chương 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2016

  Xem: 8

 • Trắc nghiệm chương 1
  Vật lý 12
  Trắc nghiệm chương 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2009

  Xem: 258

 • TRAC NGHIEM CHUONG 1
  Giải tích 12
  TRAC NGHIEM CHUONG 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2017

  Xem: 0

 • TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1
  Toán 12
  TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 1

 • trắc nghiệm chương 1 .
  Giải tích 12
  trắc nghiệm chương 1 .

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 5

 • trăc nghiem chuong 1
  Giải tích 12
  trăc nghiem chuong 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2016

  Xem: 7

 • Trắc nghiệm chương 1
  Vật lý 11
  Trắc nghiệm chương 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2010

  Xem: 501

 • trac nghiem chuong 1
  Hình học 11
  trac nghiem chuong 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2016

  Xem: 1