Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 11. Bản vẽ xây dựng

12/11/2020 4:25:25 PM +00:00

Bài 26. Mối ghép tháo được

12/11/2020 8:04:47 AM +00:00

Bài 26. Mối ghép tháo được

12/11/2020 8:03:17 AM +00:00

ĐỀ THI CN 8-KÌ 1

12/10/2020 9:22:18 PM +00:00

Bài 11. Bản vẽ xây dựng

12/10/2020 5:37:10 PM +00:00

Giáo án cả năm

12/9/2020 10:09:15 AM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

12/9/2020 5:11:40 AM +00:00

Bài 8. Kĩ thuật trồng cây nhãn

12/8/2020 8:19:33 PM +00:00

HOP CONG DOÀN THANG 12/ 2020

12/7/2020 10:34:26 PM +00:00

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

12/7/2020 9:06:01 PM +00:00

Mau eCBCCVC-BNV day du làm lại

12/7/2020 6:50:29 PM +00:00

Bài 30. Biến đổi chuyển động

12/7/2020 1:48:01 PM +00:00

Đề cương ôn tập kì 1

12/7/2020 1:25:19 PM +00:00

Bài 30. Biến đổi chuyển động

12/7/2020 2:34:37 AM +00:00

Bài 13. Cắm hoa trang trí

12/7/2020 12:16:58 AM +00:00

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

12/6/2020 9:28:54 PM +00:00

Giáo án cả năm

12/6/2020 9:04:24 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/6/2020 8:44:45 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/6/2020 8:43:47 PM +00:00