Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

ao dai trang

10/16/2020 6:23:49 AM +00:00

CONG VAN 1034

10/15/2020 8:18:27 PM +00:00

CONG VĂN 10/ 2020

10/15/2020 8:17:05 PM +00:00

Sổ phổ cập

10/15/2020 4:43:13 PM +00:00

Kế hoạch BDTX

10/15/2020 4:35:01 PM +00:00

Kế hoạch chuyên môn năm học 20_21

10/15/2020 11:47:50 AM +00:00

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

10/15/2020 11:00:00 AM +00:00

ao dai trang

10/15/2020 7:31:21 AM +00:00

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

10/15/2020 7:01:20 AM +00:00

Mâuc M1 Phổ cập

10/14/2020 3:06:04 PM +00:00

Mẫu M1 lam phổ cập

10/14/2020 2:57:55 PM +00:00

Bài 4. Thực hành: Giâm cành

10/14/2020 2:12:59 PM +00:00

Kế hoạch CM tháng 10/2020

10/14/2020 8:48:13 AM +00:00

ao dai trang

10/14/2020 5:20:38 AM +00:00

ao dai trang

10/13/2020 6:34:39 AM +00:00

Giáo án học kì 1

10/13/2020 4:42:55 AM +00:00

Bài 11. Biểu diễn ren

10/12/2020 2:45:57 PM +00:00

Bài 5. Hình chiếu trục đo

10/12/2020 12:49:12 PM +00:00