Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Ngày đăng: 05/10/2021

BÀI 2. Vật liệu xây dựng

Ngày đăng: 05/10/2021

KHKT theo 4040 Công nghệ 7

Ngày đăng: 04/10/2021

KHGD 4040

Ngày đăng: 04/10/2021