Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Kiểm tra học kì I

Ngày đăng: 04/10/2021

công nghệ 6

Ngày đăng: 04/10/2021

PPCT-GIẢM TẢI Cong Nghe 6 4040

Ngày đăng: 04/10/2021

bài 3

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 2. Lựa chọn trang phục

Ngày đăng: 03/10/2021