Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 5. Hình chiếu trục đo

Ngày đăng: 28/09/2021

bài 1,2

Ngày đăng: 28/09/2021

TÓM TẮT KIẾN THỨC

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 18. Vật liệu cơ khí

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 27/09/2021