Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 6. Thực hành: Ghép

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 6. Thực hành: Ghép

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 5. Thực hành: Chiết cành

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 4. Thực hành: Giâm cành

Ngày đăng: 26/09/2021