Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 2. Lựa chọn trang phục

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Ngày đăng: 26/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 26/09/2021

KHGD Công nghệ 789 -4040

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 26/09/2021