Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

tiết 7 chủ đề 1 phân bón

Ngày đăng: 26/09/2021

Ôn tập Chương I

Ngày đăng: 26/09/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 26/09/2021

cong nghe 6 bài 3

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 26/09/2021

cong nghe 6

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 3 - Ngôi nhà thông minh

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Ngày đăng: 26/09/2021

Bản vẽ Tên Trường Lớp

Ngày đăng: 25/09/2021

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 15. Bản vẽ nhà

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 25/09/2021