Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

PPCT CÔNG NGHỆ 9 2021

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 29. Truyền chuyển động

Ngày đăng: 24/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 24/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 24/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 24/09/2021

Công nghệ 789. KHDH-PPCT CV 4040

Ngày đăng: 24/09/2021

CN 6 bài 2: Xay dung nha o

Ngày đăng: 23/09/2021

Giáo án tổng hợp

Ngày đăng: 23/09/2021