Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Công nghệ 8

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án tổng hợp

Ngày đăng: 19/09/2021

Bài 1 + 2

Ngày đăng: 19/09/2021

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Ngày đăng: 19/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 19/09/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án mẫu tập huấn mới

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án mẫu mới 5521

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án mẫu mới 5512

Ngày đăng: 19/09/2021

BÀI 1. NHÀ Ở

Ngày đăng: 19/09/2021