Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

chủ đề phân bón

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

Ngày đăng: 12/10/2021

ĐỀ GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 6

Ngày đăng: 12/10/2021

ĐỀ GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 6

Ngày đăng: 12/10/2021

ĐỀ GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 6

Ngày đăng: 12/10/2021

ĐỀ GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 6

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 12/10/2021