Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 3. Ngôi nhà thông minh

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 6. Thực hành: Tranzito

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 6. Thực hành: Tranzito

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 2. Lựa chọn trang phục

Ngày đăng: 11/10/2021

Tiết 5 Ngôi nhà thông minh

Ngày đăng: 11/10/2021

Tiết 5. Ngôi nhà thông minh

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 11/10/2021