Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

BẢNG VẼ XÂY DỰNG

Ngày đăng: 10/10/2021

công nghệ 9

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 13. Bản vẽ lắp

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Bài mở đầu

Ngày đăng: 10/10/2021

Kiểm tra 15'

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

Ngày đăng: 10/10/2021

Công nghệ 6Tiết 3

Ngày đăng: 09/10/2021

Công nghệ 6Tiết 3

Ngày đăng: 09/10/2021

Công nghệ 6Tiết 3

Ngày đăng: 09/10/2021

Công nghệ 6Tiết 3

Ngày đăng: 09/10/2021