Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 09/10/2021

KHDH

Ngày đăng: 09/10/2021

Công nghệ 6.

Ngày đăng: 09/10/2021

Đề thi học kì 2

Ngày đăng: 09/10/2021

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 09/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 08/10/2021

bai 8

Ngày đăng: 08/10/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 08/10/2021