Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Giáo án CN9 TCAQ PTNL

Ngày đăng: 06/10/2021

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Ngày đăng: 06/10/2021

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

Ngày đăng: 06/10/2021

KHDH CN7

Ngày đăng: 06/10/2021

Bài 13. Bản vẽ lắp

Ngày đăng: 05/10/2021