Giáo án bài giảng Công nghệ 8

Download Giáo án bài giảng Công nghệ lớp 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Ngày đăng: 15/10/2021

cong nghe 8

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 11/10/2021

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 10/10/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 13. Bản vẽ lắp

Ngày đăng: 10/10/2021