Giáo án bài giảng Sinh học 12

Download Giáo án bài giảng Sinh học lớp 12

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 4. Đột biến gen

Ngày đăng: 12/10/2021

LIên kết gen và hoán vị gen

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 28. Loài

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 4. Đột biến gen

Ngày đăng: 11/10/2021