Giáo án bài giảng Âm nhạc

Download Giáo án bài giảng Âm nhạc:Âm nhạc 6, Âm nhạc 7, Âm nhạc 8, Âm nhạc 9, Khác (Âm nhạc)

Tiết 25. Ôn tập

Ngày đăng: 21/06/2021

Tiết 25. Ôn tập

Ngày đăng: 21/06/2021

ôn chủ đề 5

Ngày đăng: 21/06/2021

ôn chủ đề 5

Ngày đăng: 21/06/2021

Ôn tập chủ đề 5

Ngày đăng: 21/06/2021

Ôn tập chủ đề 5

Ngày đăng: 21/06/2021

tiết 21ôn tập CD 5

Ngày đăng: 21/06/2021

tiết 21ôn tập CD 5

Ngày đăng: 21/06/2021

Tiết 12- Khúc hát chim sơn ca

Ngày đăng: 20/06/2021

Tiết 12- Khúc hát chim sơn ca

Ngày đăng: 20/06/2021