Giáo án bài giảng Âm nhạc

Download Giáo án bài giảng Âm nhạc:Âm nhạc 6, Âm nhạc 7, Âm nhạc 8, Âm nhạc 9, Khác (Âm nhạc)

Tiết 26. Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 20/09/2021

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

Ngày đăng: 20/09/2021

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

Ngày đăng: 20/09/2021

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 20/09/2021