Giáo án bài giảng Hóa học 8

Download Giáo án bài giảng Hóa học lớp 8

hoa hoc 8

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 12. Sự biến đổi chất

Ngày đăng: 17/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 8. Bài luyện tập 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 13. Phản ứng hoá học

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 8. Bài luyện tập 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 8. Bài luyện tập 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 4. Nguyên tử

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 12. Sự biến đổi chất

Ngày đăng: 15/10/2021

Hoa 8 theo c/v mới

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 15/10/2021