Giáo án bài giảng Hóa học 10

Download Giáo án bài giảng Hóa học lớp 10

Vở điền khuyết

7/8/2020 4:33:37 PM +00:00

Bài Tập Hóa 10 Chương 1 và 2

7/6/2020 9:35:49 PM +00:00

Bài 38. Cân bằng hoá học

7/2/2020 10:53:08 AM +00:00

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

6/30/2020 4:06:49 PM +00:00

Bài 29. Oxi - Ozon

6/29/2020 11:43:56 PM +00:00

Đề thi học kì 1

6/28/2020 8:37:42 PM +00:00

Đề thi học kì 1

6/27/2020 7:44:01 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/27/2020 7:42:58 PM +00:00

Kiểm tra 15'

6/26/2020 12:42:20 PM +00:00

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

6/24/2020 8:50:45 AM +00:00

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

6/24/2020 8:46:29 AM +00:00

Bài 15. Hoá trị và số oxi hoá

6/24/2020 8:39:35 AM +00:00

Bài 31. Sắt

6/24/2020 8:37:49 AM +00:00

Bài 29. Oxi - Ozon

6/22/2020 9:59:36 PM +00:00

Bài 29. Oxi - Ozon

6/22/2020 9:57:57 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/22/2020 6:26:08 PM +00:00

ôn tập hk2 ngắn đủ hóa 10

6/22/2020 6:56:46 AM +00:00

Bài 1. Thành phần nguyên tử

6/22/2020 6:12:31 AM +00:00

Bài 1. Thành phần nguyên tử

6/22/2020 6:11:45 AM +00:00

Bài 1. Thành phần nguyên tử

6/21/2020 2:55:34 PM +00:00

Bài 1. Thành phần nguyên tử

6/21/2020 2:54:01 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/21/2020 11:57:17 AM +00:00

Bài 1. Thành phần nguyên tử

6/19/2020 6:29:15 AM +00:00

Bài 1. Thành phần nguyên tử

6/19/2020 6:27:18 AM +00:00

Đề Cương Môn Hóa Lớp 10 HKII

6/19/2020 2:55:40 AM +00:00

Đề cương ôn thi

6/18/2020 10:56:37 PM +00:00