Giáo án bài giảng Hóa học 11

Download Giáo án bài giảng Hóa học lớp 11

Bài 1. Sự điện li

3/16/2021 5:21:56 PM +00:00

Bài 1. Sự điện li

3/16/2021 5:17:14 PM +00:00

Giáo án cả năm

3/15/2021 9:49:26 PM +00:00

Bài 40. Ancol

3/15/2021 4:09:30 PM +00:00

HSG LUYỆN

3/14/2021 2:08:26 PM +00:00

DE CUONG HOC KI II

3/11/2021 10:29:27 PM +00:00

Bài 32. Ankin

3/10/2021 10:38:25 PM +00:00

Bài 15. Cacbon

3/9/2021 12:20:59 AM +00:00

Bài 1. Sự điện li

3/5/2021 9:07:19 PM +00:00

Bài 32. Ankin

3/4/2021 10:27:24 PM +00:00

Bài 40. Ancol

2/28/2021 12:51:44 PM +00:00

Bài 29. Anken

2/27/2021 8:44:28 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/26/2021 2:44:35 PM +00:00

Bài 40. Ancol

2/25/2021 10:20:11 PM +00:00

Chuyên đề Hóa 11

2/25/2021 6:17:49 AM +00:00

Đề thi học kì 2

2/22/2021 8:12:09 PM +00:00

Kiểm tra 15'

2/22/2021 4:50:00 PM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

2/21/2021 9:15:58 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/21/2021 12:13:14 PM +00:00