Giáo án bài giảng Hóa học 11

Download Giáo án bài giảng Hóa học lớp 11

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Ngày đăng: 16/10/2021

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 16/10/2021

đề thi giữa học kì 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Ngày đăng: 14/10/2021

Kiểm tra 15'

Ngày đăng: 14/10/2021

Hóa học 11: Sự điện li

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Ngày đăng: 12/10/2021

BÀI 7 NITƠ

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 7. Nitơ

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 1. Sự điện li

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Sự điện li

Ngày đăng: 10/10/2021

thpt

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 45. Axit cacboxylic

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Sự điện li

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Sự điện li

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 25. Ankan

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 7. Nitơ

Ngày đăng: 09/10/2021