Giáo án bài giảng Công nghệ 11

Download Giáo án bài giảng Công nghệ 11

Bài 15. Vật liệu cơ khí

Ngày đăng: 16/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 5. Hình chiếu trục đo

Ngày đăng: 10/10/2021

BẢNG VẼ XÂY DỰNG

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Ngày đăng: 06/10/2021

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

Ngày đăng: 06/10/2021

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Ngày đăng: 05/10/2021

CÔNG NGHỆ 11 HK1 CV 5512

Ngày đăng: 01/10/2021

CÔNG NGHỆ 11 HK1 CV 5512

Ngày đăng: 30/09/2021

Bài 5. Hình chiếu trục đo

Ngày đăng: 28/09/2021

Giáo án CN 11 mẫu 2021

Ngày đăng: 27/09/2021

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Ngày đăng: 26/09/2021

Bản vẽ Tên Trường Lớp

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

Ngày đăng: 23/09/2021

Bài 11. Bản vẽ xây dựng

Ngày đăng: 20/09/2021