Giáo án bài giảng Lớp 5

Download Giáo án bài giảng Lớp 5:Giáo án theo Tuần (Lớp 5), Tập đọc 5, Chính tả 5, Luyện từ và câu 5, Tập làm văn 5, Kể chuyện 5, Đạo đức 5, Toán học 5, Khoa học 5, Kĩ thuật 5, Lịch sử 5, Địa lý 5, An toàn giao thông 5, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5, Âm nhạc 5, Mĩ thuật 5

Tổng nhiều số thập phân

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 4. Từ trái nghĩa

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 3. Khí hậu

Ngày đăng: 01/10/2021

luyên tap chung trang 14

Ngày đăng: 01/10/2021

Luyện tập chung Trang 15

Ngày đăng: 01/10/2021

Luyện tập Trang 43

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 2. MRVT: Tổ quốc

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 22. Lập làng giữ biển

Ngày đăng: 01/10/2021

Luyện tập chung Trang 16

Ngày đăng: 01/10/2021

Luyện tập Trang 43

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 23. Chú đi tuần

Ngày đăng: 01/10/2021

Hỗn số

Ngày đăng: 01/10/2021

Khai niệm số thập phân

Ngày đăng: 01/10/2021

Tỉ số phần trăm

Ngày đăng: 01/10/2021

Cộng trừ hai số thập phân

Ngày đăng: 01/10/2021

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

Ngày đăng: 01/10/2021

Hỗn số (tiếp theo)

Ngày đăng: 01/10/2021