Giáo án bài giảng Kĩ thuật 5

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 5

Bài 2. Thêu dấu nhân

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

Ngày đăng: 16/10/2021

Tuần 6 - Nấu cơm tiết 2

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 1. Đính khuy hai lỗ

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 1. Đính khuy hai lỗ

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 2. Thêu dấu nhân

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 2. Thêu dấu nhân

Ngày đăng: 07/10/2021

Toán

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 6. Luộc rau

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 1. Đính khuy hai lỗ

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 2. Thêu dấu nhân

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 2. Thêu dấu nhân

Ngày đăng: 29/09/2021