Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 1. Mẹ ốm

6/25/2021 8:51:00 AM +00:00

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

6/25/2021 8:48:19 AM +00:00

Tuần 3. Người ăn xin

6/25/2021 8:45:07 AM +00:00

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

6/22/2021 9:09:31 PM +00:00

Tuần 31. Ăng-co Vát

6/22/2021 11:00:43 AM +00:00

Tuần 3. Thư thăm bạn

6/21/2021 9:13:22 AM +00:00

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

6/20/2021 11:12:26 PM +00:00

Tuần 3. Thư thăm bạn

6/20/2021 9:10:04 AM +00:00

BAI THI PHÒNG CHÓNG DỊCH

6/18/2021 8:51:24 PM +00:00

BAI THI PHÒNG CHÓNG DỊCH

6/18/2021 8:51:24 PM +00:00

BAI THI PHÒNG CHÓNG DỊCH

6/18/2021 8:51:24 PM +00:00

BAI THI PHÒNG CHÓNG DỊCH

6/18/2021 8:51:23 PM +00:00

Tuần 13. Văn hay chữ tốt

6/5/2021 2:35:44 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

6/4/2021 4:52:36 PM +00:00

Tuần 23. Hoa học trò

6/3/2021 3:32:22 PM +00:00

Tuần 34. Ăn mầm đá

6/3/2021 3:27:17 PM +00:00

Tuần 34. Ăn mầm đá

5/26/2021 8:12:39 AM +00:00

GIAO AN TYHƯ VIEN KHỐI 1,2,3,4,5

5/24/2021 8:22:47 PM +00:00

GIAO AN TYHƯ VIEN KHỐI 1,2,3,4,5

5/24/2021 8:22:47 PM +00:00