Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 13. Văn hay chữ tốt

4/2/2021 7:30:25 PM +00:00

Tuần 15. Tuổi Ngựa

4/2/2021 7:30:06 PM +00:00

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

4/2/2021 7:29:43 PM +00:00

Tuần 7. Trung thu độc lập

4/2/2021 7:29:24 PM +00:00

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

4/2/2021 7:28:35 PM +00:00

Tuần 4. Tre Việt Nam

4/2/2021 7:28:11 PM +00:00

Tuần 9. Thưa chuyện với mẹ

4/2/2021 7:26:18 PM +00:00

Tuần 3. Thư thăm bạn

4/2/2021 7:25:57 PM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

4/2/2021 7:25:29 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

4/2/2021 7:25:14 PM +00:00

Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng

4/2/2021 7:24:47 PM +00:00

Tuần 5. Những hạt thóc giống

4/2/2021 7:23:29 PM +00:00

Tuần 3. Người ăn xin

4/2/2021 7:22:47 PM +00:00

Tuần 32. Ngắm trăng. Không đề

4/2/2021 7:22:25 PM +00:00

Tuần 4. Một người chính trực

4/2/2021 7:18:52 PM +00:00

Tuần 1. Mẹ ốm

4/2/2021 7:18:32 PM +00:00