Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 27. Con sẻ

4/1/2021 1:22:32 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

4/1/2021 1:22:32 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

4/1/2021 1:22:32 PM +00:00

Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

3/31/2021 11:58:05 PM +00:00

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

3/31/2021 8:55:17 PM +00:00

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

3/31/2021 8:47:44 AM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/31/2021 8:38:02 AM +00:00

Tuần 31. Ăng-co Vát

3/31/2021 8:13:11 AM +00:00

Tuần 34. Ăn mầm đá

3/31/2021 8:12:39 AM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/30/2021 8:33:18 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/30/2021 8:06:14 PM +00:00

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

3/30/2021 4:30:38 PM +00:00

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

3/30/2021 4:28:58 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/30/2021 4:24:05 PM +00:00

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

3/30/2021 10:37:46 AM +00:00

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

3/30/2021 10:36:28 AM +00:00