Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

3/25/2021 9:32:43 AM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/24/2021 5:42:07 PM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/23/2021 9:27:49 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/23/2021 7:44:08 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/23/2021 7:19:38 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/23/2021 4:28:39 PM +00:00

Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

3/22/2021 10:25:23 PM +00:00

Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

3/22/2021 3:29:10 PM +00:00

Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

3/22/2021 10:14:11 AM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/22/2021 10:10:34 AM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/21/2021 11:18:21 PM +00:00

Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

3/21/2021 11:07:06 PM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/21/2021 11:03:40 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

3/21/2021 9:52:19 PM +00:00

Tuần 27. DÙ SAO TRÁI DAT VAN QUAY!

3/21/2021 9:42:55 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

3/21/2021 9:33:23 PM +00:00

Tuần 12. Vẽ trứng

3/21/2021 9:09:56 PM +00:00