Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Thưa chuyện với mẹ

3/21/2021 9:04:00 PM +00:00

Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

3/21/2021 8:49:30 PM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/21/2021 8:17:03 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/21/2021 10:11:31 AM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/21/2021 10:01:04 AM +00:00

Tuần 19. Bốn anh tài

3/21/2021 8:17:04 AM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/21/2021 8:01:54 AM +00:00

kiểm tr GKII

3/20/2021 10:53:48 PM +00:00

Đề kiểm tra CHKI khối 5

3/20/2021 8:47:45 PM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/20/2021 4:12:31 PM +00:00

bài con sẽ

3/19/2021 12:44:16 PM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/18/2021 9:50:29 PM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

3/18/2021 9:30:03 PM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết dự giờ

3/17/2021 9:19:45 PM +00:00

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

3/17/2021 8:00:33 PM +00:00

Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

3/17/2021 2:57:20 PM +00:00

Tuần 26. Thắng biển

3/17/2021 10:53:55 AM +00:00

Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

3/17/2021 10:38:55 AM +00:00

Tuần 15. Tuổi Ngựa

3/17/2021 10:21:46 AM +00:00