Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 22. Sầu riêng

3/2/2021 6:08:27 AM +00:00

Tuần 23. Hoa học trò

3/2/2021 6:07:29 AM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

3/1/2021 8:45:45 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

3/1/2021 8:45:09 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

3/1/2021 4:52:36 PM +00:00

Tuần 23. Hoa học trò

3/1/2021 2:59:51 PM +00:00

Tuần 23. Hoa học trò

3/1/2021 2:16:22 PM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

3/1/2021 10:48:26 AM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

3/1/2021 10:42:21 AM +00:00

Tuần 23. Hoa học trò

3/1/2021 10:27:48 AM +00:00

Tuần 24. Đoàn thuyền đánh cá

3/1/2021 9:13:14 AM +00:00

Tuần 23. Hoa học trò

2/28/2021 11:22:48 PM +00:00

Tuần 12. Vẽ trứng

2/28/2021 9:35:02 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/28/2021 9:25:03 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/28/2021 9:09:44 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/28/2021 8:27:14 PM +00:00