Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 22. Chợ Tết

2/15/2021 5:32:50 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/15/2021 5:32:09 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/14/2021 10:43:40 PM +00:00

Tuần 23. Hoa học trò

2/10/2021 10:40:37 PM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

2/9/2021 11:10:06 AM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/9/2021 11:09:20 AM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/7/2021 8:07:44 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/6/2021 9:43:42 AM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

2/5/2021 5:07:55 PM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

2/5/2021 4:01:03 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/5/2021 4:00:01 PM +00:00

Tuần 7. Trung thu độc lập

2/5/2021 2:12:06 PM +00:00

Tuần 7. Trung thu độc lập

2/5/2021 5:57:58 AM +00:00

Tuần 4. Một người chính trực

2/5/2021 5:55:32 AM +00:00

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

2/5/2021 5:52:36 AM +00:00

Hoa học trò

2/4/2021 8:10:14 PM +00:00

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

2/4/2021 4:06:55 PM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

2/3/2021 10:00:51 PM +00:00

Tuần 3. Người ăn xin

2/3/2021 8:17:39 PM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

2/3/2021 1:08:53 PM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

2/2/2021 9:23:39 PM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

2/2/2021 7:33:48 PM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

2/2/2021 4:58:55 PM +00:00

Tuần 8. Đôi giày ba ta màu xanh

2/2/2021 9:59:55 AM +00:00