Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

2/2/2021 9:23:02 AM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

2/1/2021 11:29:27 PM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

2/1/2021 10:25:01 PM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

2/1/2021 10:10:37 PM +00:00

Tuần 23. Hoa học trò

2/1/2021 6:56:05 PM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

2/1/2021 5:06:45 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

2/1/2021 4:32:43 PM +00:00

Ông trạng thả diều

2/1/2021 10:47:03 AM +00:00

Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng

1/31/2021 8:40:03 PM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

1/31/2021 2:36:22 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

1/31/2021 12:36:24 PM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

1/30/2021 9:32:16 PM +00:00

Tuần 22. Sầu riêng

1/30/2021 9:28:24 PM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

1/30/2021 8:19:14 PM +00:00

de thi ghk2 bài sau rieng

1/30/2021 7:57:32 PM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

1/29/2021 7:54:39 AM +00:00

Tuần 22. Chợ Tết

1/28/2021 8:37:41 PM +00:00

Tuần 21. Bè xuôi sông La

1/28/2021 7:28:42 PM +00:00

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

1/28/2021 8:56:05 AM +00:00

Tuần 27. Con sẻ

1/28/2021 8:22:19 AM +00:00

Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

1/28/2021 7:30:07 AM +00:00