Giáo án bài giảng Tập đọc 4

Download Giáo án bài giảng Tập đọc lớp 4

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

4/15/2021 6:40:35 PM +00:00

Tuần 31. Ăng-co Vát

4/15/2021 1:23:32 PM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/15/2021 9:00:36 AM +00:00

Tuần 31. Ăng-co Vát

4/14/2021 10:50:10 PM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/14/2021 10:32:38 AM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/14/2021 9:52:59 AM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/14/2021 8:17:21 AM +00:00

Tuần 31. Con chuồn chuồn nước

4/14/2021 4:59:44 AM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/13/2021 9:25:48 PM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/13/2021 7:20:42 PM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/13/2021 7:10:25 PM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/13/2021 5:07:52 PM +00:00

Tuần 31. Ăng-co Vát

4/13/2021 8:01:35 AM +00:00

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

4/13/2021 6:50:12 AM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/12/2021 2:59:54 PM +00:00

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

4/12/2021 10:27:52 AM +00:00

Tuan 30

4/12/2021 10:11:29 AM +00:00

Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

4/11/2021 5:14:38 PM +00:00

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

4/11/2021 4:33:37 PM +00:00