Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

3/14/2021 6:31:58 PM +00:00

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

3/12/2021 3:29:31 PM +00:00

SINH HOẠT LỚP

3/11/2021 8:33:38 AM +00:00

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

3/9/2021 8:01:32 PM +00:00

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

3/7/2021 9:25:24 AM +00:00

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

3/2/2021 6:03:52 AM +00:00

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

2/26/2021 8:24:44 PM +00:00

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

2/23/2021 9:36:31 AM +00:00

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

2/20/2021 3:55:13 PM +00:00

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

2/20/2021 11:15:28 AM +00:00

Bài 3. Khâu thường

2/19/2021 10:55:35 PM +00:00

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

2/18/2021 8:19:51 AM +00:00

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

2/15/2021 5:31:34 PM +00:00

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

1/31/2021 4:44:45 PM +00:00

Giáo án tuần 2

1/19/2021 4:55:03 PM +00:00