Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 3. Khâu thường TT

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 05/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 05/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 04/10/2021

Bài 5. Khâu đột thưa

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 27/09/2021