Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Lắp ô tô tải

9/28/2007 5:28:43 PM +00:00

Khâu đột mau

9/28/2007 5:28:42 PM +00:00

Cắt, khâu túi rút dây

9/28/2007 5:28:42 PM +00:00

Cắt, khâu túi rút dây

9/28/2007 5:28:42 PM +00:00

Cắt, khâu túi rút dây

9/28/2007 5:28:42 PM +00:00

Thêu lướt vặn

9/28/2007 5:28:42 PM +00:00

Thêu móc xích

9/28/2007 5:28:42 PM +00:00

Thêu móc xích

9/28/2007 5:28:42 PM +00:00

Thêu móc xích hình quả cam

9/28/2007 5:28:42 PM +00:00

Thêu móc xích hình quả cam

9/28/2007 5:28:42 PM +00:00

Lắp ô tô kéo

9/28/2007 5:28:41 PM +00:00

Khâu thường

9/28/2007 5:28:41 PM +00:00

Khâu đột thưa

9/28/2007 5:28:41 PM +00:00

Khâu đột thưa

9/28/2007 5:28:41 PM +00:00