Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Lắp cái đu

Ngày đăng: 28/09/2007

Lắp cái đu

Ngày đăng: 28/09/2007

Lắp xe nôi

Ngày đăng: 28/09/2007

Lắp xe đẩy hàng

Ngày đăng: 28/09/2007

Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 28/09/2007

Lắp ô tô tải

Ngày đăng: 28/09/2007

Khâu đột mau

Ngày đăng: 28/09/2007

Cắt, khâu túi rút dây

Ngày đăng: 28/09/2007

Cắt, khâu túi rút dây

Ngày đăng: 28/09/2007

Cắt, khâu túi rút dây

Ngày đăng: 28/09/2007

Thêu lướt vặn

Ngày đăng: 28/09/2007

Thêu móc xích

Ngày đăng: 28/09/2007

Thêu móc xích

Ngày đăng: 28/09/2007

Thêu móc xích hình quả cam

Ngày đăng: 28/09/2007

Thêu móc xích hình quả cam

Ngày đăng: 28/09/2007

Lắp ô tô kéo

Ngày đăng: 28/09/2007

Khâu thường

Ngày đăng: 28/09/2007

Khâu đột thưa

Ngày đăng: 28/09/2007

Khâu đột thưa

Ngày đăng: 28/09/2007