Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 27/09/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 27/09/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 24/09/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 23/09/2021

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 20/09/2021