Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 27/03/2021

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 27/03/2021

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 24/03/2021

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 23/03/2021

Bài 15. Lắp cái đu

Ngày đăng: 23/03/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 17/03/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 14/03/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 12/03/2021

SINH HOẠT LỚP

Ngày đăng: 11/03/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 09/03/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 07/03/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 02/03/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 26/02/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 23/02/2021

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 20/02/2021

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 20/02/2021

Bài 3. Khâu thường

Ngày đăng: 19/02/2021

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 18/02/2021

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

Ngày đăng: 15/02/2021

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

Ngày đăng: 31/01/2021