Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Giáo án tuần 2

Ngày đăng: 19/01/2021

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 16/12/2020

Ngày đăng: 07/12/2020

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 07/12/2020

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 06/12/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 02/12/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 02/12/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 02/12/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 02/12/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 02/12/2020

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 02/12/2020

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 02/12/2020

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 01/12/2020

Bài 7. Thêu móc xích

Ngày đăng: 28/11/2020

lop 4

Ngày đăng: 21/11/2020