Giáo án bài giảng Kể chuyện 3

Download Giáo án bài giảng Kể chuyện lớp 3

Tuần 2. Ai có lỗi?

4/17/2021 12:48:18 PM +00:00

Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II

4/9/2021 10:08:11 AM +00:00

Tuần 29. Buổi học thể dục

4/5/2021 12:45:59 PM +00:00

Tuần 24. Đối đáp với vua

3/30/2021 2:37:32 PM +00:00

Tuần 19. Hai Bà Trưng

3/30/2021 2:37:04 PM +00:00

Tuần 25. Hội vật

3/30/2021 2:36:17 PM +00:00

Tuần 22. Nhà bác học và bà cụ

3/30/2021 2:35:33 PM +00:00

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

3/30/2021 2:34:52 PM +00:00

Tuần 33. Cóc kiện Trời

3/30/2021 2:33:40 PM +00:00

Tuần 25. Hội vật

3/30/2021 10:59:21 AM +00:00

Tuần 19. Hai Bà Trưng

3/30/2021 10:58:36 AM +00:00

Tuần 24. Đối đáp với vua

3/30/2021 10:58:29 AM +00:00

Tuần 33. Cóc kiện Trời

3/30/2021 10:57:21 AM +00:00

Tuần 24. Đối đáp với vua

3/2/2021 10:41:45 PM +00:00

Tuần 19. Hai Bà Trưng

2/28/2021 8:31:42 AM +00:00

Tuần 24. Đối đáp với vua

2/28/2021 8:24:41 AM +00:00

Tuần 24. Đối đáp với vua

2/26/2021 12:29:56 PM +00:00

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

2/21/2021 4:14:37 PM +00:00

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

1/20/2021 11:59:37 AM +00:00

Tuần 15. Hũ bạc của người cha

12/13/2020 9:04:32 AM +00:00

Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

12/9/2020 8:11:48 PM +00:00

Tuần 5. Người lính dũng cảm

10/27/2020 12:43:51 AM +00:00