Giáo án bài giảng Kể chuyện 2

Download Giáo án bài giảng Kể chuyện lớp 2

Tuần 13. Bông hoa Niềm Vui

6/12/2020 7:56:00 AM +00:00

Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

6/8/2020 11:22:16 PM +00:00

Tuần 31. Chiếc rễ đa tròn

6/8/2020 6:10:24 PM +00:00

Tuần 28. Kho báu

6/8/2020 9:59:36 AM +00:00

Tuần 28. Kho báu

6/8/2020 9:08:46 AM +00:00

Tuần 31. Chiếc rễ đa tròn

6/4/2020 9:50:37 AM +00:00

Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

6/3/2020 5:13:10 PM +00:00

Tuần 28. Kho báu

6/3/2020 3:57:11 PM +00:00

Tuần 31. Chiếc rễ đa tròn

6/3/2020 2:52:55 PM +00:00

Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

6/2/2020 10:13:02 AM +00:00

Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

6/2/2020 4:27:17 AM +00:00

Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

6/1/2020 11:56:54 AM +00:00

Tuần 24. Quả tim khỉ

6/1/2020 9:58:26 AM +00:00

Tuần 24. Quả tim khỉ

5/27/2020 3:53:32 PM +00:00

Tuần 23. Bác sĩ Sói

5/27/2020 3:31:57 PM +00:00

Tuần 24. Quả tim khỉ

5/20/2020 3:42:55 PM +00:00

Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

5/16/2020 3:22:46 PM +00:00

Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

5/13/2020 5:38:56 PM +00:00

Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

5/8/2020 9:42:01 AM +00:00

Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

5/7/2020 11:17:32 AM +00:00

Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

5/4/2020 8:17:18 PM +00:00

Tuần 23. Bác sĩ Sói

5/4/2020 11:10:16 AM +00:00

Tuần 23. Bác sĩ Sói

5/3/2020 8:17:25 AM +00:00

Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

5/2/2020 8:32:15 PM +00:00