Giáo án bài giảng Kể chuyện 2

Download Giáo án bài giảng Kể chuyện lớp 2

Tuần 29. Những quả đào

Ngày đăng: 26/09/2021

Tuần 23 : Bác Sĩ sói

Ngày đăng: 12/09/2021

Tuần 2. Phần thưởng

Ngày đăng: 18/08/2021

Tuần 14. Câu chuyện bó đũa

Ngày đăng: 15/08/2021

Tuần 5. Chiếc bút mực

Ngày đăng: 20/07/2021

Tuần 33. Bóp nát quả cam

Ngày đăng: 16/05/2021

Tuần 32. Chuyện quả bầu

Ngày đăng: 16/05/2021

Tuần 33. Bóp nát quả cam

Ngày đăng: 13/05/2021

Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Ngày đăng: 13/05/2021

Tuần 32. Chuyện quả bầu

Ngày đăng: 10/05/2021

Tuần 33. Bóp nát quả cam

Ngày đăng: 10/05/2021

Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Ngày đăng: 09/05/2021

Tuần 32. Chuyện quả bầu

Ngày đăng: 05/05/2021

Tuần 33. Bóp nát quả cam

Ngày đăng: 05/05/2021

Tuần 31. Chiếc rễ đa tròn

Ngày đăng: 04/05/2021

Tuần 33. Bóp nát quả cam

Ngày đăng: 03/05/2021

Tuần 31. Chiếc rễ đa tròn

Ngày đăng: 26/04/2021