Giáo án bài giảng Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Download Giáo án bài giảng Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 16. The wonders of the world

Ngày đăng: 20/04/2020

Luyện nghe HSG

Ngày đăng: 17/04/2020

Unit 11. Sources of energy

Ngày đăng: 12/04/2020

Unit 15. Space conquest

Ngày đăng: 10/04/2020

Unit 15. Space conquest

Ngày đăng: 10/04/2020

Unit 13. Hobbies

Ngày đăng: 10/04/2020

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 09/04/2020

Ngày đăng: 05/04/2020

Unit 12. The Asian Games (Reading)

Ngày đăng: 03/04/2020

Unit 15. Space conquest

Ngày đăng: 02/04/2020

Kiểm tra 15' Unit 10

Ngày đăng: 29/03/2020

Đề thi học kì 2

Ngày đăng: 27/03/2020

Unit 8. Celebrations

Ngày đăng: 07/03/2020

Unit 6. Competitions

Ngày đăng: 07/03/2020

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 05/03/2020

Luyện nghe có file nghe

Ngày đăng: 03/03/2020

Mệnh đề quan hệ

Ngày đăng: 01/03/2020

Unit 11. Sources of energy

Ngày đăng: 25/02/2020

Unit 13. Hobbies

Ngày đăng: 22/02/2020

Bài tập Unit 10

Ngày đăng: 21/02/2020

Unit 9. The post office

Ngày đăng: 21/02/2020

Kiểm tra 15'

Ngày đăng: 21/02/2020

Unit 7 lớp 11: Getting started

Ngày đăng: 20/02/2020