Giáo án bài giảng Ngữ văn 12

Download Giáo án bài giảng Ngữ văn 12

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

Ngày đăng: 23/08/2021

Tuần 13. Sóng

Ngày đăng: 22/08/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 22/08/2021

Tuần 22. Rừng xà nu

Ngày đăng: 21/08/2021

Tuần 8. Việt Bắc (trích)

Ngày đăng: 21/08/2021

Bài tập cuối khóa Modul 3

Ngày đăng: 21/08/2021

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 20/08/2021

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 19/08/2021

Tuần 22. Rừng xà nu

Ngày đăng: 14/08/2021

Tuần 8. Luật thơ

Ngày đăng: 13/08/2021

Tuần 8. Luật thơ

Ngày đăng: 13/08/2021

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 12/08/2021

Ngữ văn 12

Ngày đăng: 11/08/2021

Chuyên đề Đọc hiểu

Ngày đăng: 09/08/2021

Tuần 13. Sóng

Ngày đăng: 09/08/2021

Tuần 12. Đọc thêm: Đò Lèn

Ngày đăng: 09/08/2021

Giáo án mới 5512

Ngày đăng: 08/08/2021

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

Ngày đăng: 08/08/2021

Tuần 22. Rừng xà nu

Ngày đăng: 03/08/2021