Giáo án bài giảng Ngữ văn 12

Download Giáo án bài giảng Ngữ văn 12

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 11/12/2019

DE BAI VIET 11

Ngày đăng: 10/12/2019

ĐỀ BAI VIET VĂN 11

Ngày đăng: 10/12/2019

ĐỀ CƯƠNG HK1 ( 2019-2020)

Ngày đăng: 09/12/2019

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 05/12/2019

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 05/12/2019

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 05/12/2019

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 04/12/2019

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 04/12/2019

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 04/12/2019

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 04/12/2019

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 04/12/2019

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 04/12/2019

Tuần 21. Vợ nhặt

Ngày đăng: 04/12/2019

Tuần 21. Vợ nhặt

Ngày đăng: 04/12/2019

Tuần 21. Vợ nhặt

Ngày đăng: 04/12/2019

Kĩ năng đọc hiểu văn bản

Ngày đăng: 03/12/2019

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

Ngày đăng: 02/12/2019