Giáo án bài giảng Ngữ văn 12

Download Giáo án bài giảng Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

Ngày đăng: 02/12/2019

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

Ngày đăng: 02/12/2019

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 01/12/2019

Bài viết số 3 (09-20)

Ngày đăng: 28/11/2019

Ô chữ phong cách văn học

Ngày đăng: 27/11/2019

Bài viết số 3-2019

Ngày đăng: 27/11/2019

Tuần 21. Vợ nhặt

Ngày đăng: 26/11/2019

Kiểm tra số 1

Ngày đăng: 26/11/2019

Ngữ văn 12a6 lanh

Ngày đăng: 25/11/2019

Tuần 8. Việt Bắc (trích)

Ngày đăng: 21/11/2019

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

Ngày đăng: 11/11/2019

Tuần 8. Việt Bắc (trích)

Ngày đăng: 09/11/2019

Tuần 12. Tiếng hát con tàu

Ngày đăng: 07/11/2019